فیلم لحظه به قتل رسیدن وحید مرادی در زندان

وحید مرادی ، شرور و گنده لات ایرانی در زندان کرج در یک دعوای گروهی به قتل رسید.

وحید مرادی قتل
۰ نظر