ماجرای قتل وحید مرادی از زبان یکی از خوبهای قائمشهر!

ماجرای کامل قتل وحید مرادی ، یکی از اشرار پایتخت چه بود؟

وحید مرادیقتل
۰ نظر