تصادف دلخراش تانکر حامل سوخت با اتوبوس و وانت در سنندج

تصادف یک تانکر حامل سوخت ترمز بریده با اتوبوس در سنندج فاجعه وحشتناکی را رقم زد. به گفته ی شاهدان ، بانظر به اینکه تانکر ترمز بریده، حامل قیر بوده، متاسفانه تعدادی از جان باختگان زیر قیر ها مدفون شده اند. 

 

تصادف
۰ نظر