شوخی با دیدار ترامپ و کیم

دوبله مشهدی دیدار ترامپ و کیم.

دونالد ترامپ
۰ نظر