دروغ زشتی که درباره مادریزرگِ مرحوم و معروف ماهجهره خلیلی گفتند

تکذیب ماه چهره خلیلی در خصوص دروغی درباره مادربزرگش که گفتند او در فقر درگذشته. 

ماهچهره خلیلی
۰ نظر