تست تصادف هیوندای توسان 2022

هیوندای توسان در تست های ایمنی سرنشینان بزرگسال امتیاز 86 درصد و در تست های ایمنی سرنشینان کودک امتیاز 87 درصد را کسب کرده است. افزون بر این، توسان امتیاز 66 درصد را برای افراد آسیب پذیر حاضر در جاده و امتیاز 70 درصد را برای ویژگی های ایمنی موجود در خودرو دریافت کرده است

عصر ایران

۰ نظر