رقص و شادی دکترها، پرستارها و لبخند بیماران از زبان سروش صحت

سروش صحت با انتشار فیلمی در ارتباط با این روزهای کرونا نوشت :
ساعات زیادی از روز موبایل به دست نشسته ام و اخبار و پست ها را نگاه می کنم و می خوانم .اگر رقص و شادی دکترها، پرستارها ، کادر درمانی و لبخند بیماران را لابلای پست های آموزشی و هشدار ها و اخبار بد نمی دیدم، تا به حال دلم هزار باره ترکیده بود. این رقص ها فقط رقصی ساده نیست، این تلاش است ، مبارزه است ، همدلی است ، امید است ، این ادامه زندگی است . این رقص ها خود زندگی است.

۰ نظر