واکسیناسیون کرونا در خیابان های ترکیه ؛ تبلیغ واکسن به سبک دستفروش ها

او می گوید: بفرمایید واکسن بزنید؛ سینواک داریم؛ بیون تک داریم؛ بفرمایید..."

واکسیناسیون کرونا با سرعت بالا در ترکیه ادامه دارد و این کشور تاکنون بیش از 50 میلیون دوز واکسن کرونا به شهروندان بالای 18 سال خود تزریق کرده است.

در فیلم، چادر واکسیناسیون کرونا دیده می شود که مامور بهداشتی ترکیه مثل دستفروش ها در خیابان تبلیغ می کند و از عابران پیاده می خواهد که به چادر بروند و واکسن بزنند.

۰ نظر