نوه وزير بهداشت در حضور وزير واكسن سينوفارم تزريق كرد

نوه ١٢ ساله وزير بهداشت در حضور وزير واكسن سينوفارم تزريق كرد

۰ نظر