علی انصاریان عزیز ؛ برگرد و همین طور از ته دل بخند و ما را بخندان !

علی انصاریان عزیز !

منتظریم ...
منتظریم که زود خوب بشی و برگردی و دوباره
همینطور از ته دل بخندی ...

۰ نظر