روسری سر کردن مجری زن به درخواست یک روحانی

یک روحانی در برنامه زنده به سحرعباس، مجری شبکه دجله عراق روسری هدیه داد و مجری نیز به احترام او از روسری استفاده کرد.

۰ نظر