وقتی عمو پورنگ تعداد فالوئرهایش در اینستاگرام را به رُخ می کشد

عموپورنگ نوشت :

یعنی از دست این امیرمحمد !! بچه که بود یه جور دق میداد بزرگ هم که شده اینجور

۰ نظر