حضور گربه وسط برنامه زنده و ترس مجری خانم شبکه استانی

حضور" گربه "وسط برنامه زنده باعث ترس مجری شبکه استانی خراسان رضوی و برای لحظاتی موجب برهم زدن تمرکزش شد

۰ نظر