تو روسیه سیل اومده طرف داره کف اتاقش ماهیگیری میکنه !

تو روسیه سیل اومده طرف داره کف اتاقش ماهیگیری میکنه

۰ نظر