سرعت عجیب سارق در باز کردن صندوق عقب پراید

اخیرا سرقت از صندوق عقب خودروها افزایش یافته؛ مراقب باشید اشیای قیمتی را داخل صندوق عقب نگذارید.

۰ نظر