روایت حادثه انفجار درمانگاه سینا تهران از زبان یکی از مصدومان حادثه

روایت حادثه انفجار درمانگاه سینا تهران از زبان یکی از مصدومان این حادثه

۰ نظر