خارج کردن جنازه سها رضانژاد از دره مرگ کردکوی

جنازه سها رضانژاد بعد از 22 روز گمشدن در ارتفاعات آبشار توسکایی گلستان پیدا شده بود، با دستور مقامات قضایی از دره مرگ خارج و به پزشکی قانونی گرگان انتقال یافت.

۰ نظر