ار کوره دررفتن حامد بهداد با سوال خبرنگار

عصبانیت بسیار شدید حامد بهداد از سوال خبرنگار

حامد بهداد
۰ نظر