کار زیبا و قابل توجه و خیرخواهانه این دو کودک را حتما ببینید

دو کودک چینی مشغول پیاده روی در یک خیابان بودند که پس از گذشت دقایقی، به چاه فاضلابی رسیدند که دریچه نداشت و ممکن بود خودروها را درگیر حادثه کند. به همین دلیل، آنها از حاشیه خیابان، سه بلوک سیمانی را به دور راه فاضلاب منتقل کردند تا از آسیب رسیدن به خودروها جلوگیری شود.

۰ نظر