چالشی که یک زن را هنگام بستن درب پارکینگ کلافه کرد

فنری بودن درب پارکینگ سبب شد تا یک زن چند دقیقه ای را با آن سر و کله بزند.

۰ نظر