پناه بردن یک سگ زخمی به داروخانه برای درمان زخم هایش!!

یک سگ ولگرد که زخمی شده بود برای درمان به داروخانه ای رفت و باعث شگفتی همگان شد

سگ
۰ نظر