باران نیکراه ؛ لحظه دیدنت انگار که یک حادثه بود

باران نیکراه نوشت :

شعر: مهدی جوینی ، ویدئو: پویا یوسف ،خوانش: باران نیکراه .‌ .‌

پینوشت: تَترج، در گیلکی به معنای "پشت سرِ هم" است. تَترج حالِ دلتان و دلمان و دلشان خوب باشد کاش.

۰ نظر