تجمع چوپانان با گوسفندانشان در مقابل کاخ ریاست جمهوری آلمان

چوپانان آلمانی به منظور اعتراض با گوسفندان خود به دلیل کم توجهی دولت به تولیدات آن ها در مقابل کاخ ریاست جمهوری آلمان تجمع کردند.

۰ نظر