رسوایی اخلاقی شاهزاده اندرو پسر ملکه انگلیس

فساد اخلاقی شاهزاده اندرو، پسر ملکه انگلستان در رسانه‌های این کشور بازتاب گسترده‌ای داشته است.

۰ نظر