مسعود صابری پزشک و خواننده برای کودکان بستری بصورت زنده خواند

دکتر مسعود صابری پزشک و خواننده برای کودکان بستری در بیمارستان آهنگی به صورت زنده اجرا می کند.

۰ نظر