داب اسمش لايو امیر مقاره و برادرش

امیر مقاره نوشت :


 اينم از داب اسمش لايو منو داداشم ،من خودم واقعا اين موزيكو متفاوت دوست دارم
.
آهنگ گره كورو شنيدين!!
دوست داشتين!!!
خدايي به دلتون نشست!!؟
.

۰ نظر