کنایه دو پهلو محسن افشانی ممنون تو روزای سخت كنارمى کرونا

کنایه دو پهلو محسن افشانی , ممنون تو روزای سخت كنارمى کرونا

۰ نظر