گیتار نوازی زیبا پسرِ سودابه حسنی دخت خانم مجری

پسر -گیتار-رودخانه- نسل حاضر ، خوب نسل هنر مندیست. میتوان امید داشت به جای صدای غم و ناراحتی و جنگ ، با این نسل ، صدای

۰ نظر