جشن تولد نگین معتضدی در رستورانی خارج از کشور

باز كيك رنگي و باز شمعهايي كه در انتظار فوت شدن، اب مي شوند ...باز خيره شدن به اسمان و با چشمهاي اميدوار ،آرزو ها را براي خدا شمردن...تولد امسال اما يك فرق بزرگ داشت ...اينبار براي بدست اوردن چشم نبستم ، براي ماندن و نگهداشتن معجزات بزرگ كه در اواخر سن گذشته به من داده شد، نفس به خاموشي شمعها رها كردم (رستوران پروانه ارمنستان)

۰ نظر