از کوره در رفتن حامد بهداد پس از سوال چالشی خبرنگار!

وقتی حامد بهداد از سوال چالشی خبرنگار آخرین خبر خوشش می‌آید.

۰ نظر