قهرمانی زنیت با حضور سردار لباس محلی

جشن قهرمانی زنیت با حضور سردار آزمونی که لباس ترکمنی پوشیده است

سردار آزمون
۰ نظر