سید جواد هاشمی در ختم بهنام صفوی : منتظر بودم بهنام پَر بکشه!

مصاحبه کوتاه با سید جواد هاشمی در مراسم ترحیم بهنام صفوی

سید جواد هاشمیبهنام صفوی
۰ نظر