گفتگویی با قهرمان عصر جدید درباره اتفاقات بعد از فینال

فاطمه عبادی هنرمند ماهشهری که با کسب آرا مردمی حدود 7 میلیون قهرمان مسابقه ی عصر جدید شد،  در مصاحبه اختصاصی با خبر آنلاین از مسابقه، خودش و مردم شهرش گفته است.

عصر جدید
۰ نظر