آیا فاطمه عبادی برای برنده شدن در عصر جدید ، ماه عسل راه انداخت؟

فاطمه عبادی در اولین دوره برنامه استعداد یابی عصر جدید موفق شد به مقام اول برسد.

عصر جدید
۰ نظر