شیطنت و شوخی سامان گوران هنگام خون دادن با پرستاران

سامان گوران هنگام خون دادن هم دست از شیطنت بر نداشت

۰ نظر