محسن افشانی در آرایشگاه در حال کرک و پر ریزون

محسن افشانی نوشت :

سايه صولتى بهم ميلاد؟
.
مشاغل پرخطر!
ممنون كه آرايشگاه ها باز شد
كرك و پر ريزون كردم...
.

۰ نظر