آهنگ جالب ژل ای ژل ژل

شهره لرستانی نوشت : با امید ریشه کن شدن کرونا ...و هر بیماری و بختک ملعون دیگر... در این اخرین لحظات هفته برای همه مردم دنیا ، از خداوند صلح و شفا و شادمانی و برکت بخواهیم

۰ نظر