بهناز جعفری از تراشیدن موههایش با تیغ گفت

بهناز جعفری : از وقتی موهایم را میتراشم هم سنسورهای مغزم بهتر کار میکند هم ارتباطم با آسمان راحت تر است

۰ نظر