دومین قیچی برگردان علیرضا جهانبخش مقابل شفیلدونزدی

علیرضا جهانبخش مقابل شفیلدونزدی باز هم قیچی برگردان زد اما این ضربه این بار گل نشد.

۰ نظر