فاطمه خ معروف به سحر تبر کیست و چرا بازداشت شد؟

فاطمه خ. مشهور به سحر تبر به دستور دادسرای ارشاد تهران بازداشت شد.

اینستاگرام
۰ نظر