صحبت های فراستی در برنامه علی ضیا ، درباره صحبت های اکبر عبدی

 صحبت های فراستی در برنامه نوروزی علی ضیا، اگر عبدی راست بگوید پولش را پس نمی دهم!

۰ نظر