فلیمی که نعیمه نظام دوست از مزار ماه چهره خلیلی منتشر کرد

نعیمه نظام دوست : آرام جانم میرود از سینه جانم میبرد آتش و خاکستر شدم آخر نماندی آرام جان عشقمان چیزی نمانده دوری تو جان مرا به لب رسانده !..! بی آشیان از غم تو ویرانم در این هوا بغضی پر از تکرارم !..! در این هوا بغضی پر از تکرارم آرام جانم میرود از سینه جانم میبرد آتش و خاکستر شدم آخر نماندی !..! باران عذابم میدهد دریا عذابم میدهد از ماه تنهاتر شدم آخر نماندی آرام جانم میرود از سینه جانم میبرد آتش و خاکستر شدم آخر نماندی !..! باران عذابم میدهد دریا عذابم میدهد از ماه تنهاتر شدم آخر نماندی آخر همان شد که نباید میشد آه آخر همان رفت که نباید میرفت !..! آخر نماندی بی آشیان از غم تو ویرانم در این هوا بغضی پر از تکرارم در این هوا بغضی پر از تکرارم آرام جانم میرود از سینه جانم میبرد آتش و خاکستر شدم آخر نماندی !..! باران عذابم میدهد دریا عذابم میدهد از ماه تنهاتر شدم آخر نماندی آرام جانم میرود از سینه جانم میبرد آتش و خاکستر شدم آخر نماندی !..! باران عذابم میدهد دریا عذابم میدهد از ماه تنهاتر شدم آخر نماندی آرام جانم آخر نماندي من با اين دلتنگي چكنم

۰ نظر