دفاع بهنوش طباطبایی از کارنامه اش و علت موفق نبودن در سینما!

توضیحات بهنوش طباطبایی درباره کارنامه کاری اش و علت نداشتن نقش شاخص در سینما به جز دو سه سال اخیر

بهنوش طباطبایی
۰ نظر