کنایه علی ضیا به روش وام‌ دهی بانک‌ ها در ایران!!

کنایه علی ضیا به روش وام‌ دهی بانک‌ ها در ایران در مقایسه با سایر کشورها را ببیندی

فرمول یک
۰ نظر