نظر یک دانشمند ژاپنی درباره علت بوی بد تهران

اینبار بوی بد تهران سوژه فرورتیش رضوانیه در تله تیش شده و با آن شوخی کرده است.

۰ نظر