مزایای حذف ۴ صفر از پول ملی از زبان ربیعی!

علی ربیعی مزایای حذف ۴ صفر از پول ملی را تشریح کرد

پول
۰ نظر