آواز خوانی رضا بهرام در جشن تولد هوادارش در بیمارستان!!

رضا بهرام به مناسبت جشن تولد هوادارش از او عیادت کرده و برایش آواز خواند .

خوانندهرضا بهرام
۰ نظر