امیرعلی پسر ستاره سادات قطبی در حال کوک کردن و تعمیر گیتار !
۰ نظر