سقوط ماشین ، درون گودال پس از نشست ناگهانی خیابان

قسمتی از یک خیابان در ایالت ریو گرانده جنوبی برزیل پس از عبور کامیون نشست کرد و یک گودال به ارتفاع دو متر ایجاد شد. راننده یک خودرو که این گودال را ندید به داخل آن سقوط کرد.

۰ نظر