آخرین صحبت های خلبان پرواز سقوط کرده اکراینی در تهران

توضیحات رئیس سازمان هواپیمایی کشوری در مورد آخرین صحبت های خلبان اوکراینی

۰ نظر